Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden is een erg belangrijk onderdeel van onze webshop. Beide partijen dienen hiermee akkoord te gaan en beschermen de rechten van zowel koper als verkoper. 123brandblusserbal.nl voorwaarden zijn die van de Koninklijke Metaalunie, deze voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie bij de Rechtbank te Breda. U kunt deze altijd opvragen bij ons via de e-mail.

1. Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle contractuele verhoudingen, waarbij 123brandblusserbal.nl zaken levert, diensten verricht, opdrachten uitvoert of een werk tot stand brengt.

2. Aanbieding en overeenkomst
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle onderhandelingen, aanbiedingen en overeenkomsten waarbij 123brandblusserbal.nl goederen en/of diensten levert. 123brandblusserbal.nl is niet gebonden aan eventuele inkoop en/of andere voorwaarden van de wederpartij en deze worden uitgesloten.

3. Eigendomsvoorbehoud
Alle goederen die door 123brandblusserbal.nl op basis van aanbieding en overeenkomst worden geleverd, blijven eigendom van 123brandblusserbal.nl, totdat de volledige, op de door 123brandblusserbal.nl te verzenden factuur vermelde prijs door de wederpartij is voldaan.

4. Leveringstermijn
Overeengekomen termijnen voor de uitvoering van de overeenkomsten gelden als een streeftermijn. Overschrijding van de streeftermijn zal nimmer aanleiding zijn tot ontbinding van de overeenkomst.

5. Klachten
Klachten over de aard dan wel de kwaliteit dan wel specifieke aan de door 123brandblusserbal.nl te leveren goederen te stellen eisen, worden slechts in behandeling genomen, indien zij binnen veertien dagen na afleverdatum schriftlelijk aan 123brandblusserbal.nl worden gemeld. Klachten over de kwaliteit van door 123brandblusserbal.nl in de door haar geleverde producten van derden verwerkte stoffen en/of goederen worden niet in behandeling genomen.

6. Aansprakelijkheid
Behoudens voor schade welke veroorzaakt is door eigen opzet of door eigen grove schuld van 123brandblusserbal.nl is 123brandblusserbal.nl slechts aansprakelijk voor schade, voor zover in de volgende leden van dit artikel omschreven. Iedere aansprakelijkheid voor 123brandblusserbal.nl uit welke hoofde en/of met betrekking tot welke schade dan ook is overigens uitgesloten. 123brandblusserbal.nl zal indien komt vast te staan dat de schade veroorzaakt is door eigen opzet of eigen grove schuld, al dan niet de dood ten gevolge hebbende en/of zaakschade nimmer meer verschuldigd zijn terzake van schade dan het bedrag, terzake waarvan 123brandblusserbal.nl verzekerd is en welke schade zal vervallen onder haar aansprakelijkheidsverzekering. Vermogensschade is uitgesloten en waar aan 123brandblusserbal.nl geen beroep op dit artikel toekomst zal haar aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag zoals vermeld op de factuur, exclusief B.T.W.

7. Betaling
Betaling dient te geschieden in euro’s op de 123brandblusserbal.nl aangegeven wijze zulks binnen dertig kalenderdagen na de datum van de factuur die na uitvoering van de overeenkomst is verzonden. 123brandblusserbal.nl kan in afwijking van vorengenoemde termijn voorafbetaling á contant bij aflevering verlangen; wederpartijen zijn verplicht om op verzoek van 123brandblusserbal.nl zekerheid te stellen voor het te factureren bedrag op voor 123brandblusserbal.nl acceptabele wijze. Bij weigering tot vooruitbetaling of zekerheidstelling is 123brandblusserbal.nl gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten c.q. te beëindigen onverminderd het recht op schadevergoeding.

Alle kosten die 123brandblusserbal.nl moet maken teneinde in of buiten rechte te komen tot incassering van het door de wederpartij verschuldigde bedrag, bij wanbetaling van de wederpartij, komen voor rekening van de wederpartij. De hoogte van deze buitenechtelijke incassokosten is gelijk aan het bedrag dat conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten over de hoofdsom wordt vastgesteld met een minimum van €450,00. Zaken die door wederpartijen aan 123brandblusserbal.nl ter bewerking en/of reparatie zijn aangeboden, behoeven door 123brandblusserbal.nl niet eerder te worden afgegeven aan de wederpartij dan na betaling van het door de wederpartij uit welke hoofde dan ook verschuldigde.

8. Toepasselijk recht en geschillen
Alle geschillen die tussen 123brandblusserbal.nl en wederpartij ontstaan zullen worden beslecht door de bevoegde Rechter te Breda.

9. Product wijzigingen
123brandblusserbal.nl behoudt het recht voor zich een ander product in te zetten dan de getoonde afbeelding.
Mits deze aan dezelfde eisen voldoet of beter is.

10. Retourrecht
U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van uw adres naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via eigen e-mail adres. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.


omhoog
Shop is in view mode
Bekijk de volledige versie van de site
Powered by Mijndomein